Farm Food

 

Droogvoer, natvoer, diepvriesvoer, snacks, kauwartikelen op voorraad.

 

De inhoud van deze pagina is afkomstig van de website van Farm Food (www.farmfood.nl)

Van wolf tot hond

Hoewel er meerdere theorieën zijn is vrijwel iedereen het er over eens dat al onze honden (Canis Lupus Familiaris) in al hun verscheidenheid, als ondersoort, afstammen van wolven (Canis Lupus). Dat ze tot dezelfde familie (Canis / Canidae) behoren en, ondanks alle uiterlijke verschillen, nog steeds dicht bij elkaar staan blijkt wel uit het feit dat het basisgedrag van onze honden nog steeds gelijk is aan het gedrag van de wolf.

Duizenden jaren geleden is, in de loop der geschiedenis, een symbiose (samenleven tot wederzijds voordeel) ontstaan tussen mens en wolf. De wolven zijn opportunistisch en leerden dat het gunstig was om in de buurt van rondtrekkende mensen (nomaden) te verblijven. De wolven aten de voedselresten van de mens in tijden van schaarste en de mens leerde dat het voordelig was om de eigenschappen van de wolf te gebruiken voor bijvoorbeeld de jacht en bewaking.

Over de hele wereld (enkele uitzonderingen daargelaten) kwamen wolven voor. Het frappante is, dat, onafhankelijk van elkaar, over de hele wereld een samenwerkingsverband tussen wolf en mens is ontstaan. Heel langzaam, middels vele generaties, begon de mens “zijn wolf” aan te passen aan zijn wensen. Hij liet de dieren met de voor hem en de omgeving meest gunstige eigenschappen met elkaar paren oftewel; hij ging fokken! Hiermee was de Canis Lupus Familiaris ontstaan.

Omdat de gewenste eigenschappen van continent tot continent en van streek tot streek sterk verschilden, zijn de diverse richtingen in de gebruikseigenschappen ontstaan. Hiermee was de basis gelegd voor de verschillende rasgroepen.

Door steeds die “honden” te selecteren die voor het doel het meest geschikt waren en deze met elkaar te laten paren, ontstond er langzaam maar zeker de soort hond die men wenste. Door steeds maar weer de grootste met de grootste, de kleinste met de kleinste, de kortste poten met de kortste poten, de platste snuit met de platste snuit enzovoort, te laten paren zijn de diverse rassen ontstaan.

Belangrijk daarbij is de wetenschap dat de sóórt (Canis) ontstaan is door natuurlijke evolutie en dat de verschillende hondenrassen (Canis Lupus Familiaris) enkel en alleen zijn ontstaan door selectie op gewenste eigenschappen. Dit betekent dat onze honden, in al hun verscheidenheid, nog steeds qua evolutie op een gelijk niveau staan met hun oorsprong de wolf (Canis Lupus).

Dat we hier zeker rekening mee moeten houden geldt niet alleen met betrekking tot het basisgedrag van onze honden, maar meer nog met betrekking tot hun stofwisseling en daarmee hun dagelijkse voeding. Pas wanneer we de basisbehoeften van onze honden respecteren in al haar facetten, kunnen wij een optimale gezondheid verwachten.

 

 

Hondenvoeding Anno Nu

Zoals algemeen is aangenomen kunnen we ervan uitgaan dat honden afstammen van de wolven. Die verwording tot huisdier verliep echter niet van de ene op de andere dag.

Van wolf tot Wilde hond – Fase 1

Een ding is vrijwel zeker: de voorouders van onze huidige honden waren in het wild levende dieren die overleefden door datgene wat de omgeving hen te bieden had. Hun gevarieerde menu bestond uit prooidieren zoals planteneters (waarvan de kleinere met huid en haar werden opgegeten) inclusief de inhoud van de maag en darmen (met voorverteerde grassen, zaden en granen; voor de koolhydraten), dode dieren (aas), wilde vruchten en wortelstokken.

Naast een voldoende aanbod van voedsel was de belangrijkste voorwaarde om te overleven het hebben van een goed ontwikkeld instinct om te kunnen herkennen welke stoffen nodig en goed waren en welke stoffen niet nodig of zelfs schadelijk waren. Met andere woorden: de wilde hond moest het aangeboren instinct gebruiken om te kunnen kiezen uit de verschillende afzonderlijke voedingsstoffen.

De Wolf (wilde hond) was een mensen-volger. De prehistorische rondtrekkende nomaden gingen zich meer en meer settelen en werden boer.

Van wilde hond tot erfhond – Fase 2

Recent onderzoek heeft een genetische verandering bij de voorouders van onze honden aangetoond. Hierdoor werd het mogelijk voor de hond zijn spijsvertering aan te passen aan een breed voedingspatroon met meer zetmeel (Nature 23 January 2013: "The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet").

De wilde honden leefden steeds dichter bij de mens en haalden daar beduidend voordeel uit zoals onderdak, warmte, veiligheid en regelmatig iets te eten.

Na die periode veranderde er in eerste instantie niet zoveel aan het oorspronkelijke gevarieerde voedingspatroon van de voorouder van de hond. Dat voedingspatroon werd mede versterkt door het feit dat de wilde hond altijd vrij op het erf van de nederzetting kon rond scharrelen. Op het erf kon de hond zelf kiezen uit diverse voedingsstoffen zoals voornamelijk etensresten van de mensen, slachtafval zoals ingewanden, gestorven dieren, uitwerpselen van planteneters zoals paarden of schapen én andere zaken waarvan de hond, instinctief, vond dat hij die nodig had en veilig kon eten. Wanneer het aanbod van voedsel te gering was volgde hij zijn oerinstinct en ging op jacht.

Wat de erfhond at waren vooral enkelvoudige producten waar de hond zelf uit kon kiezen. Belangrijk hierbij was de aangeboren eigenschap (instinct) dat de hond kon selecteren tussen 'nodig' en 'niet nodig' en kon kiezen tussen 'goed' en 'niet goed'. Door deze mogelijkheid tot kiezen stelde de hond zelf zijn menu samen en zorgde ervoor dat hij alles binnenkreeg wat hij nodig had; en alles liet liggen wat niet goed voor hem was.

Van erfhond tot huishond – Fase 3

Hoe hoger de hond steeg op de domesticatieladder, des te minder bleef er over van het natuurlijke voedingspatroon. Het dagelijkse menu werd voor hem klaargemaakt, en dat betekende dat de hond niet meer zelf kon kiezen. Het grote nadeel hiervan was dat de hond heel vaak van de ene (voedings)stof teveel en van andere te weinig binnen kreeg.

In de loop der tijd is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar onder andere de voedingsbehoefte van honden en de benodigde opbouw van het dagelijkse menu. Als gevolg hiervan ontstonden de commerciële voeders. Bij de samenstelling van commercieel voer had men de mogelijkheid om te selecteren binnen de aanwezige voedingsstoffen en deze op een manier te doseren die overeenkwam met de totale behoefte van de hond.

Maar onder invloed van de onderlinge concurrentie tussen de verschillende hondenvoeder-fabrikanten is het gevaar levensgroot aanwezig dat de voeders worden samengesteld uit enkelvoudige grondstoffen waar de honden uit fase I en II met een grote boog omheen zouden lopen. Dit wordt vaak ondervangen door het toevoegen van chemische geur- en/of smaakstoffen en omdat het oog (van de mens) ook wat wil, worden er soms ook kleurstoffen aan toegevoegd om bijvoorbeeld het voer er vleeskleurig uit te laten zien.

Ook wanneer, om de verteerbaarheid van deze grondstoffen te verhogen, het totale voer geëxtrudeerd wordt, treedt, naast het gevaar van eiwit-, vitamine- en vetbeschadiging, een geur- en smaakvermenging op. Deze vermenging van geur en smaak zorgt er voor dat de hond niet meer alle stoffen apart ruikt en proeft maar slechts de geur en smaak van de totale "soep". Dit laatste is voor de hond heel onnatuurlijk en hierdoor kan voedsel-tegenzin ontstaan.

Bovendien worden er vaak chemische antioxidanten en conserveringsmiddelen toegevoegd om het "voer" houdbaar te maken. Deze chemische toevoegingen hebben een nogal negatief effect op de totale stofwisseling van de hond dat zich vaak als eerste uit in huid -en vachtproblemen.

Farm Food Hondenvoeding - Hondenvoeding Anno Nu.

Ondertussen is duidelijk geworden dat men bij het samenstellen van een hondenvoer uiterst selectief te werk moet gaan, vooral in de keuze van de grondstoffen die worden gebruikt. Deze grondstoffen moeten in eerste instantie worden geselecteerd op hun negatieve in plaats van op hun positieve eigenschappen om daarmee te voorkomen dat, naast positieve, ook negatieve stoffen in het dagelijkse menu terechtkomen. Daarom moeten zeer hoge eisen gesteld worden aan de zuiverheid van iedere aparte grondstof.

Het komt er op neer dat honden uit fase 1 en 2 alle grondstoffen die worden gebruikt, ook in de enkelvoudige vorm (los) graag zouden eten. Daarom voldoen alleen grondstoffen die bestemd zijn voor menselijke consumptie, vanwege de zeer strenge eisen die hieraan gesteld worden m.b.t. kwaliteit en zuiverheid. Maar dit betekent niet dat alle producten die voor menselijke voeding worden gebruikt ook geschikt zijn voor de voeding van honden.

Naast de keuze van de grondstoffen is, vanzelfsprekend, ook de onderlinge verhouding tussen de verschillende voedings- en andere stoffen in het voer van belang. De verhouding tussen de voedingsstoffen moet zodanig zijn dat deze in volledige overeenstemming is met de dagelijkse behoefte van de hond.

Vanwege dit laatste moet men er zeker van kunnen zijn dat de voedingsstoffen in het voer ook inderdaad door het lichaam van de hond opneembaar zijn en niet door het productieproces en/of andere stoffen in het voer onopneembaar worden gemaakt. Een duidelijk voorbeeld hoe de aard van een ingrediënt kan veranderen onder invloed van een productieproces is de broodkorst. Het witte meel is door hogere temperaturen bruin geworden en smaakt opeens bitter. Met andere woorden: er is door het bewerkingsproces een nieuw ingrediënt ontstaan dat qua aard totaal afwijkt van het oorspronkelijke materiaal.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van zuivere, voor menselijke consumptie geschikte, grondstoffen heeft dit ook tot gevolg dat het voer zeer energierijk is. Dit houdt in dat de hond dan veel minder voeding, qua volume, nodig heeft en de stofwisseling daardoor veel minder ballaststoffen te verwerken krijgt, wat de totale gezondheid en het welzijn van de hond ten goede komt.

Wanneer u uw hond een voer geeft dat aan deze beschreven eisen voldoet, bent u weer terug op het eetpatroon van fase 1 en 2.

Als ook de samenstelling van het voer in al z'n facetten niet alleen is afgestemd op de voedingsbehoefte van de hond maar ook op het gehele wezen, dan heeft dit tot gevolg dat de voeding méér is dan de som van de componenten (de voeding is holistisch). Uw hond vaart er wel bij en laat dit ook duidelijk merken via de vacht en huid, levenslust, vitaliteit en totale gezondheid.

Anno-nu ligt de keuze van de voeding niet meer bij uw hond(en) maar bij u!

En denkend in het belang van uw hond hebben wij het principe "Honden Eerst!" bovenaan in ons vaandel staan.

 

Complete geperste voeding voor honden.

Natuurlijke voeding voor élke hond, en élke levensfase.

Farm Food HE bevat géén chemische hulpstoffen zoals antioxidanten, conserveringsmiddelen,  bindmiddelen, kleurstoffen, geurstoffen en smaakstoffen. Aan alle grondstoffen die in Farm Food HE zijn verwerkt, worden bovendien dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan producten bestemd voor menselijke consumptie. Farm Food HE is zeer hoogwaardige premium voeding voor elke hond, ongeacht diens leeftijd en/of prestaties. Het voldoet ruimschoots aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de Nutrient Requirements of Dogs van het Committee on Animal Nutrition.

Farm Food HE onderscheidt zich door een hoge graad van zuiverheid van de gebruikte grondstoffen, de daaruit voortvloeiende hoge biologische waarde van de eiwitten en een zeer goede verteerbaarheid. De dierlijke eiwitbronnen in Farm Food HE leveren circa 75% van het totale eiwitgehalte. Voordat het voer wordt geperst worden de granen ontsloten, deze zijn daardoor zeer goed verteerbaar en leveren de benodigde koolhydraten en andere belangrijke voedingsstoffen.

De constante samenstelling, de hoge zuiverheidsgraad van de ingrediënten en de lage productietemperatuur zorgen ervoor dat de stofwisseling van de hond zo min mogelijk wordt belast. Dit bevordert een zeer goede gezondheid, wat o.a. duidelijk te zien is aan de kwaliteit van de huid/vacht (de spiegel der gezondheid) en de ontlasting. 

Een ander voordeel van Farm Food HE is dat het voer geperst wordt en niet geëxtrudeerd. De lage productietemperatuur bij het persen voorkomt dat ingrediënten worden aangetast of verloren gaan, iets wat bij verwerking op hogere temperaturen, zoals tijdens het extruderen, wel kan gebeuren.


Farm Food HE - All life stage hondenvoeding, sinds 1982

De laatste jaren is de hondenvoeding-markt sterk in beweging. "Iedere hond z'n eigen voer" lijkt het thema te zijn. Bovendien wordt er steeds weer "verbeterd".

Maar hoe het komt dat de wachtkamers van de dierenartsen steeds vaker vol zitten met te snel groeiende pups (met groeipijnen), honden met huidklachten en darmproblemen én dat er steeds meer wordt geklaagd over matige vachten plus slechte fokresultaten, wordt een steeds vaker gehoorde vraag.

Uw hond staat dichter bij de natuur dan u denkt!

De diversiteit aan rassen mag bij onze gedomesticeerde hond nog zo groot en uiteenlopend zijn, toch hebben al die rassen nog altijd één ding gemeen met hun gezamenlijke voorouders: namelijk hun stofwisseling. Deze werkt bij onze honden nog precies hetzelfde al sinds de oertijd! In de natuur eten alle wilde hondachtigen, van klein tot groot en van jong tot oud, naar hun energie-behoefte meer of minder vanuit één en hetzelfde aanbod.

   

Onze filosofie sinds 1982.

Het bovenstaande feit is de basis van de "Farm Food" Filosofie:
alle honden kunnen dezelfde voeding eten, van "mini" tot "maxi"; van pup tot senior; van werkend tot rustend.

Want voor onze honden, net als voor mensen of andere dieren, geldt dat in de verschillende levensstadia alleen maar meer of minder, maar niet ánders gegeten hoeft te worden. In de natuur zijn er namelijk ook géén speciale prooidiertjes voor pups of oudere honden. Pups eten hetzelfde als hun ouders en grootouders, u hoeft dus geen speciale puppy-voeding, adult-voeding, light-voeding of senioren-voeding in huis te halen als u meerdere honden van verschillende leeftijden heeft.

Door de jaren heen is steeds weer bewezen dat het bovenstaande juist is en dat Farm Food HE uitermate geschikt is voor zowel pups als senioren, zeer grote als kleine rassen, hard werkende of rustige honden. Voor de kleine honden (puppies óf een klein ras) is er wel Farm Food HE Mini. Deze variant heeft precies dezelfde samenstelling, echter in een kleiner formaat brokje, namelijk 6 mm i.p.v. 8 mm.


Zuivere grondstoffen en ingrediënten, geschikt voor menselijke consumptie.

Aan alle grondstoffen en ingrediënten die in Farm Food HE zijn verwerkt worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan producten bestemd voor menselijke consumptie. In Farm Food HE zijn alleen zuivere en natuurlijke ingrediënten verwerkt. Farm Food HE bevat geen kleurstoffen, geurstoffen of smaakstoffen. Ook bevat Farm Food HE geen bindmiddelen. De samenstelling en kwaliteit van de gebruikte grondstoffen in Farm Food HE zorgen hierbij voor een optimale biologische balans, zeer hoge biologische waarde van de eiwitten en de daaruit voortvloeiende hoge kalorische waarde (4145 kcal/kg / 17,35 Mj/kg) en hoge verteerbaarheid (87%). Door de hoge zuiverheid van de grondstoffen zijn kunstmatige toevoegingen zoals chemische antioxidanten (Ethoxyquine, BHT en/of BHA) en conserveringsmiddelen overbodig.

Bij de bereiding van Farm Food HE wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vleesmeel en vet van rundvlees en niet van gevogelte zoals kip. Zogenaamde bijproducten worden in Farm Food HE niet verwerkt.


Zuivere, geperste, hondenvoeding.

Farm Food HE is geperst en niet geëxtrudeerd of geëxpandeerd. De lage productietemperatuur bij het persen voorkomt dat de ingrediënten door hitte worden aangetast, veranderen of verloren gaan. Bij verwerking op hogere temperaturen, zoals tijdens het extruderen, kan dit wel gebeuren.

De constante samenstelling, de hoge zuiverheid van de ingrediënten en de lage productietemperatuur zorgen er samen voor dat Farm Food de stofwisseling van de hond zo min mogelijk belast. Hierdoor wordt de gezondheid sterk bevorderd, hetgeen onder andere duidelijk zichtbaar is in de kwaliteit van de huid en vacht, de ontlasting, het gedrag en de vitaliteit van de hond.

Steeds vaker vertellen gebruikers, dierenartsen en veterinair homeopaten ons over de probleemoplossende positieve invloed van Farm Food HE op de honden. Vanzelfsprekend zijn wij blij dat onze vasthoudendheid steeds meer (h)erkenning krijgt, want de honden varen er wel bij! Omdat in Farm Food HE gebruik wordt gemaakt van zuivere grondstoffen heeft dit tot gevolg dat Farm Food HE zeer energierijk is. Dit houdt in dat uw hond veel minder maagvulling nodig heeft en daardoor veel minder ballaststoffen te verwerken krijgt, wat de totale gezondheid en het welzijn ten goede komt. Daarom staat HE voor: High Energy.

Farm Food HE, een goede bron van prebiotica

Farm Food HE bevat een prebiotica, in de vorm van inuline; een onoplosbaar suiker (FOS) en dat wordt gewonnen uit, onder andere, de cichoreiwortel. Farm Food HE voeren is daarom een uitstekende manier om de goede bacteriën in de darmflora van de hond van extra voeding te voorzien.

Farm Food HE kan gerust met Farm Food Fresh versvlees gecombineerd en gemengd worden. Farm Food Fresh is dé smakelijke en natuurlijke bron van probiotica voor honden. Farm Food HE is daarom een uitstekende keuze naast Farm Food Fresh versvlees voeding.


Zorg dat Farm Food HE kan 'ademen'

Farm Food is een natuurlijke voeding en bevat geen kunstmatige antioxidanten en conserveringsmiddelen. Daarom is Farm Food HE na productie 6 maanden houdbaar. Het is belangrijk dat Farm Food HE bewaard wordt op een koele en donkere plaats waar het kan 'ademen'. Bewaar Farm Food HE daarom niet in een afgesloten ton. Bewaar Farm Food HE ook niet in iets van plastic. Plastic beïnvloed sterk de geur en smaak van het voer. Om die reden adviseren wij ook om geen plastic voerbakken te gebruiken. Wanneer het afgesloten is dan kan er broeivorming en smaakverandering ontstaan. Honden ruiken dat vele malen eerder dan wij. Daarvoor hebben wij een speciale Farm Food bewaartas ontwikkeld waarin u Farm Food HE, in de originele zak, kunt bewaren.

 


Farm Food kwaliteitsgarantie:


Kwaliteit is méér dan alléén een goed product!
Farm Food staat voor:

Hoge kwaliteitseisen en strenge kwaliteitscontroles 
resulteren in een schoon en zuiver kwaliteitsproduct.

Wij maken uitsluitend gebruik van natuurlijke ingrediënten
die geschikt zijn voor menselijke consumptie. 

Onze producten zijn vrij van kunstmatige geurstoffen, kleurstoffen en smaakstoffen. 
Ook maken wij geen gebruik van kunstmatige bindmiddelen, kunstmatige conserveringsstoffen of chemische antioxidanten.

Farm Food: natuurzuivere hondenvoeding, sinds 1982.